Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres i warunki korzystania z usługi dostępu do aplikacji Lupe.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. System nie służy do przekazywania zgłoszeń o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach  oraz o innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, które  powinny być zgłaszane na numery alarmowe

II. Definicje

 1. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie „Lupe”, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis – serwis internetowy, w którym Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. System – platforma komunikacyjna Lupe umożliwiająca korzystanie z niej za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 5. Usługodawca – BIT S.A, Aleja Jana Pawła II 23,00-854 Warszawa, NIP: 108-00-09-907, REGON: 142754051
 6. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy, tablet).
 7. Usługa –usługa świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji lub Serwisu.
 9. Zgłoszenie - informacja dotyczące problemu w przestrzeni publicznej wprowadzone do Systemu przez Użytkownika.

III. Zasady korzystania z systemu

 1. Z Systemu mogą korzystać: Użytkownicy niezarejestrowani oraz zarejestrowani.
 2. Korzystanie z aplikacji jest nieodpłatne.
 3. W celu korzystania z aplikacji Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne obsługujące system Android 4.4 lub wyższy. W celu korzystania z serwisu Użytkownik powinien posiadać aktywne połączenie internetowe oraz przeglądarkę internetową dedykowaną dla systemu operacyjnego.
 4. System służy do komunikacji między mieszkańcami wybranego miasta a władzami samorządowymi tego miasta.
 5. Treść Zgłoszeń jest publikowana w Systemie.
 6. Treść Zgłoszeń jest przekazywana odpowiednim służbom w celu ich obsługi.
 7. Niepełna (m.in. niepełny, niezrozumiały opis lub jego brak) lub nieprecyzyjna (m.in. nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji) treść Zgłoszenia może uniemożliwić poprawną obsługę Zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.
 8. W celu uniknięcia publikacji na mapie nieodpowiednich treści wszystkie zgłoszenia przed pojawianiem się na ogólnodostępnej mapie muszą zostać zatwierdzone przez Usługodawcę.


IV. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Zarejestrowany użytkownik odpowiada w pełni za działania wykonane za pomocą aplikacji, w szczególności za treść zgłoszeń.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

V. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od użytkowników Serwisu i rozpowszechnianych przez nich, należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności: użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Usługodawcy.


VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
 3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 4. Usługodawca, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
  2. nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje aplikacja a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  4. korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  5. braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  6. za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem aplikacji.
 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w aplikacji przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Usługodawca może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych w systemie jest Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 682-98-80.
 2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ug_narewka@podlaskie.pl
 3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez UG.
 4. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
 5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
 7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
 8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

 
VIII. Kontakt, reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca bez zbędnej zwłoki poinformuje osobę wnoszącą reklamacje o jej wyniku.


IX. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.